You are currently viewing Sikkert vedlikehold av bærbart verktøy har høy verdi!

Sikkert vedlikehold av bærbart verktøy har høy verdi!

Vedlikehold i denne sammenheng betyr å utføre arbeid på ditt arbeidsverktøy for å sikre at det fungerer optimalt, er sikkert å bruke, og for å forebygge svikt eller forringelse.

Vi deler vedlikehold opp i to grener:
1. Forebyggende – proaktivt – vedlikehold utføres for å sikre at noe fungerer. Denne typen vedlikehold blir vanligvis planlagt og utført med jevne mellomrom.
2. Korrigerende – reaktivt – vedlikehold vil si å utføre reparasjoner på noe for å få det til å fungere igjen. Dette er ikke planlagte oppgaver som vanligvis innebærer større fare, risiko og som regel høyere kostnader. 

Vedlikehold på verktøy som innebefatter elektronikk bør utføres av sakkyndige. Øvrig forebyggende vedlikehold bør enhver yrkesutøver/arbeidstaker kunne gjøre selv, dersom vedkommende har fått opplæring og det blir satt av tid til det. Arbeidstakerens helse og sikkerhet kan påvirkes av vedlikeholdsprosessen, men også av manglende eller utilstrekkelig vedlikehold. Utformingen av utstyret og arbeidsplassen har også en vesentlig innvirkning på helsen og sikkerheten til de arbeidstakerne som utfører vedlikeholdet. Helsen til bedriftens arbeidstakere er selskapets høyeste verdi.

Bærbart verktøy i våre øyne er verktøy som kan transporteres manuelt.
Slikt verktøy kan hovedsaklig deles inn i ikke-kraftdrevet bærbart verktøy og kraftdrevet bærbart verktøy. Ikke-kraftdrevet bærbart verktøy er sager, kniver, hammere osv. De største risikoene forbundet med denne typen verktøy skyldes feilaktig bruk eller mangelfullt vedlikehold. Uskarpt verktøy kan f.eks. vanskeliggjøre arbeidet og forårsake flere skader. Det finnes flere typer kraftdrevet verktøy, alt etter hvilken kraftkilde som benyttes: elektrisk verktøy (f.eks. sirkelsag, elektrisk drill), varmluftsverktøy (varmluftsprosessteknologi, ekstrudere, håndholdte- og automatiske sveisemaskiner for PVC og Bitumén) trykkluftverktøy (f.eks. trykklufthammer, hugger, trykkluftpistol), gassdrevet verktøy (f.eks. håndbrennere, asfaltkokere), hydraulisk verktøy (f.eks. speilsveismaskiner) og kruttdrevet verktøy (f.eks. spikerpistol). Kraftdrevet bærbart verktøy brukes til å utføre oppgaver som ellers ville kreve anstrengende manuelt arbeid. Men disse dagligdagse hjelpemidlene kan fort forårsake alvorlig skade dersom de ikke brukes eller vedlikeholdes på riktig måte. Defekt verktøy eller verktøy som er modifisert på en ufagmessig måte, kan være farlig. 

”Ifølge en tysk undersøkelse er bygg og anlegg den sektoren som har det nest høyeste antallet skader forårsaket av ikke-kraftdrevet håndverktøy, bare forbigått av landbruk. For skader forårsaket av kraftdrevet verktøy ligger bygg og anlegg øverst på listen, etterfulgt av landbruk, produksjonsindustri og bergverksdrift.”

For å forebygge eller hindre fare bør det legges særlig vekt på forebyggende vedlikehold av bærbart verktøy. Kontroll og vedlikehold av bærbart verktøy som brukes på byggeplasser, kan ofte være en utfordring på grunn av byggeplassens karakter og fordi bærbart verktøy, som det framgår av navnet, lett kan flyttes.

Farer og risikoer forbundet med dårlig vedlikeholdt bærbart verktøy på byggeplasser
Dårlig vedlikeholdt bærbart verktøy på byggeplasser (både håndholdt og kraftdrevet verktøy) utgjør en betydelig helse- og sikkerhetsrisiko for arbeidstakerne som bruker dem. Disse risikoene står i forhold til verktøyets tilstand og øker over tid. På byggeplasser utføres det ofte improviserte reparasjoner av ødelagt verktøy for å unngå at arbeidet stanser opp. Slike reparasjoner gjøres ofte i hastverk og omfatter ofte ”kreative” løsninger (f.eks. at en sikring erstattes med en spiker, skadde ledninger repareres med tape). Ufagmessig reparert utstyr kan være farlig.

Farer og risikoer som følger av manglende eller dårlig vedlikehold kan være mange. 
Kontinuerlig stell og riktig vedlikehold og lagring er avgjørende for sikker bruk av bærbart verktøy på byggeplasser. I praksis involverer dette daglig visuell inspeksjon med sikte på å oppdage tegn til mulige feil. Dette innebærer også at det foretas mekaniske justeringer og kalibrering av utstyr, og at små problemer påvises og utbedres før de utvikler seg til å bli alvorlige og mer kostbare enn tenkt. Verktøy som trenger sakkyndig tilsyn bør sendes til reparasjon/service omgående. Defekte maskiner som ”blir liggende” på lager kan fort ende på en ny byggeplass sammen med en uvitende arbeidstaker.

Noen grunnleggende tips for å forebygge fare er:
– Undersøk hvert verktøy for skade før det tas i bruk
– Kontroller at verneinnretninger er på plass og er sikre
– Se etter visuelle feil som sprekker, slange- og ledningsbrudd, skruer, fester osv.
– Kontroller/test ALT verktøy FØR det tas med på byggeplassen. 
– Hold verktøyet rengjort, skarpt og tørt oppbevart til enhver tid.
– Følg instruksene i brukerhåndboken ved vedlikehold og ved utskifting av tilbehør.

I tillegg til å redusere farene forbundet med bruk av bærbart verktøy, sikrer riktig service og vedlikehold at utstyret fungerer effektivt. Service og vedlikehold bør derfor betraktes som produktivitetsfremmende.

HMS-styring og vedlikehold
I Norge er arbeidsgivere pålagt å iverksette nødvendige tiltak for å sikre helsen, sikkerheten og velferden til alle arbeidstakere, også de som er involvert i vedlikehold. Arbeidsgivere skal gjennomføre en risikovurdering av arbeidsplassen for å identifisere farer forbundet med bruk og vedlikehold av bærbart verktøy, og iverksette forebyggende tiltak for å eliminere eller redusere risikoene til et minimum. 

Bærbart verktøy må sjekkes:
– Før verktøyet tas i bruk for første gang
– Etter service og utskiftning av deler 
– Med jevne mellomrom tilpasset hvert verktøy.

Tidsrommet mellom inspeksjoner kan variere avhengig av typen verktøy, hvilke forhold det brukes under og omgivelsene det brukes i. Viktig også å ta i betraktning; Verktøyets alder, brukshyppighet og -syklus, hvilke forhold verktøyet brukes under (f.eks. våte eller støvete omgivelser), eller sannsynligheten for mekanisk skade.

Feilaktig bruk som er mulig å forutse bør selvfølgelig unngås og ikke minst eventuelle virkninger av ”kreative” modifiseringer.

Følg produsentens instrukser i brukerhåndboken ved vedlikehold og service (f.eks. ved smøring og rengjøring) og når deler eller tilbehør skal skiftes. Bruk tilpasset/egnet verktøy og utstyr når vedlikeholdet utføres. Ikke foreta modifikasjoner eller endringer på verktøy. Verneinnretninger skal aldri fjernes.

Verktøyet har en garantiordning.
Dersom verktøyet ikke blir brukt i tråd med bruksanvisning og/eller det gjøres vedlikehold som burde utføres av sakkyndige frafaller enhver garanti på produktet. Feil bruk, feil tilbehør, fukt og ”quick-fix” er ikke uvanlige, men frarådes på det sterkeste.

Er du i tvil om bruken og/eller vedlikehold/reparasjon/service? Kontakt oss!

OBS! Etter fullført vedlikehold/reparasjon/service av enten ”eieren” selv eller av oss, skal arbeidstakeren kontrollere at det verktøyet er sikkert og fungerer som det skal FØR det tas med på byggeplassen.