You are currently viewing Skattefordeler på verktøyinvesteringer

Skattefordeler på verktøyinvesteringer

Året går snart mot slutten, noe som betyr at bedriftseiere skal opp på hesten hvis de skal få med avskrivninger i dette regnskapsåret. De fleste regnskap følger kalenderåret. Derfor lakker de fleste regnskap også mot siste måneden av året.

Vi opplever en svakt stigende etterspørsel, men ser at svært få av våre kunder er kjent med hvilke skattemessige fordeler verktøyinvesteringer kan gi. Det kan være at man har verktøy og/eller maskiner som man vil oppgradere eller utskifte. Det kan gi luft i økonomien å gjøre investeringen nå, så kan man få avskrivningen med i dette kalenderåret også.

Foretar du større investeringer i virksomheten kan det være at eiendelene/investeringen skal avskrives (fradragsføres) over tid. Det er du som må gjøre vurderingen i forhold til om investeringen skal avskrives over tid, eller om du kan fradragsføre investeringen i sin helhet med en gang.

Når du avskriver en eiendel betyr det i praksis at du fradragsfører verdifallet på eiendelen etter hvert som den brukes og slites.

Regnskapsmessig og skattemessig er det er ulike regler for avskrivning. Foretak som bare er bokføringspliktige trenger kun å forholde seg til de skattemessige reglene. Dette gjelder de fleste enkeltpersonforetak. Foretak som er regnskapspliktige må også forholde seg til regnskapslovens regler. Alle aksjeselskaper er for eksempel regnskapspliktige.

Regnskapspliktige foretak som er små etter regnskapsloven kan velge å bruke de skattemessige reglene for avskrivning hvis det gir en fornuftig avskrivningsplan.

Skattemessige avskrivningsregler.
Skattereglene sier at varige og betydelige eiendeler og investeringer skal avskrives med saldoavskrivninger. I følge skattereglene anses en eiendel som varig og betydelig når det forventes å ha en brukstid på minst tre år og har en kostpris på minst 15 000 kroner.

Ved saldoavskrivninger skal du avskrive en fast prosentsats av restverdien på eiendelen hvert år.  Det har ikke noe å si når på året eiendelen blir anskaffet og tatt i bruk. Om du kjøper eiendelen i desember, skal du likevel fradragsføre hele prosentandelen på det aktuelle regnskapsåret.

Eksempel på saldoavskriving.
«Tore Taktekker AS» kjøper en automatisk varmluftsmaskin. Denne koster 50 000,- kroner (eksklusiv merverdiavgift). En slik maskin kommer inn i saldogruppe D (personbiler, maskiner og inventar mv.), og skal avskrives med 20 prosent av restverdien hvert år.

De skattemessige avskrivningene blir slik:
Første års avskrivning: 50 000,-*20 % = 10 000,- – restsaldo kr 40 000,-
Andre års avskrivning: 40 000,-*30 % = 8 000,- – restsaldo kr 32 000,-
Tredje års avskrivning: 32 000,-*30 % = 6 400,- – restsaldo kr 25 600,-
Og så videre…

I praksis går det aldri i null, men når saldoen er under 15 000 kroner (før årets avskrivning) på hver enkelt saldo kan restverdien fradragsføres helt eller delvis etter eget valg.

Regnskapsmessige avskrivninger

I følge regnskapsloven skal en eiendel som er bestemt «til varig eie eller bruk» avskrives. Det er ikke gitt noen eksakt grense for når eiendelen skal avskrives, slik det er gitt skattemessig. Mange bruker imidlertid grensen som skattereglene gir som grunnlag for vurdering av når eiendelen skal avskrives, også regnskapsmessig (15 000 kroner eksklusiv merverdiavgift og varer over tre år).

Regnskapsloven sier at en eiendel/investering skal avskrives etter en «fornuftig avskrivningsplan». Avskrivingstiden må vurderes for hver enkel investering. Ofte fordeler man kostprisen med like store beløp over den antatte levetiden til eiendelen. Dette kalles også for lineær avskrivning. Er eiendelen kjøpt i november, fradragsfører du regnskapsmessig normalt bare for 2/12-deler av året.

Eksempel på regnskapsmessig avskriving.
«Tore Taktekker AS» må følge regnskapsreglene for avskrivninger. Daglig leder kjøper en automatisk varmluftsmaskin i november for 50 000 kroner. Han mener at en fornuftig avskrivningsplan vil være å avskrive maskinen på tre år, med like beløp hvert år, dvs at hele beløpet vil etter tre år fra kjøpsdatoen være fullt ut avskrevet.

Midlertidige forskjeller.
Regnskapspliktige foretak må altså i noen tilfeller forholde seg til ulike krav i forbindelse med hvilke tall som skal legges til grunn skattemessig og regnskapsmessig. Dette fører til et avvik mellom det skattbare og det regnskapsmessige resultatet. Dette justeres normalt mot en balansekonto som heter «utsatt skattefordel» eller «utsatt skatteforpliktelse». Over tid vil denne gå i null.

Er du usikker på hva som lønner seg for deg? Kontakt din regnskapsfører snarest – Her kan det være mye å spare!