Generelle salgs- og leveringsbetingelser

1. ANVENDELSE
Alle tilbud, salg og leveranser fra Heat Supply AS (heretter «HS») reguleres av disse betingelsene med mindre annet er skriftlig avtalt. Kjøpers egne generelle eller spesielle kjøpsbetingelser får ikke anvendelse med mindre HS skriftlig har godkjent disse.

2) Tilbud og ordrebekreftelse
HS tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres av kjøper innen angitt frist. Muntlige tilbud fra HS representanter blir først bindende når de er skriftlig bekreftet av HS, f.eks. ved tilbudsbrev eller ordrebekreftelse.
Tilbud gis med forbehold om at priser på råvarer og halvfabrikata, valutakurser, fraktrater mv. ikke vesentlig endres i tiden frem til levering skjer. Dersom slike endringer finner sted frem til leveringstidspunktet, har HS rett til å justere kjøpesummen i den aktuelle avtale tilsvarende. Alle vilkårene i et tilbud er kalkulert på grunnlag av det volumet som tilbudet totalt gjelder, og det tas derfor forbehold om endringer i vilkårene dersom volumet endres.
HS vil normalt sende en ordrebekreftelse som bekrefter inngått avtale. Dersom kjøper mener ordrebekreftelsen inneholder feil, må innsigelser fremmes straks og senest innen 2 dager etter mottak av denne. Dersom kjøper ikke fremsetter innsigelser innen fristen, aksepterer kjøper at bindende avtale er inngått på de vilkår som fremgår av ordrebekreftelsen.

3) Produktinformasjon mv.
Generell produktinformasjon og prislister er ikke bindende med mindre dette fremgår uttrykkelig av en eventuell skriftlig avtale mellom partene.

4) Levering
Avtalte fraktbetingelser spesifiseres ved ordrebekreftelse og avgjør hvem som skal betale for transporten. Kjøper skal betale eventuelle fraktkostnader ved kjøp av produkter hos HS, så fremt det ikke foreligger egen avtale mellom partene.

5) Leveringstid. Forsinkelse
Levering av produkter som HS er i stand til å levere fra eget lager uten opphold, skal normalt skje omgående. HS forbeholder seg likevel retten til å forlenge leveringstiden i rimelig utstrekning for å kunne oppfylle eventuelle særskilt avtalte transportforpliktelser mv, eller hvis leveransens omfang, andre leveranser eller lignende forhold vanskeliggjør omgående levering. Angitt leveringstid i tilbud, ordrebekreftelse eller avtale for produkter som ikke befinner seg på lager, er å anse som veiledende, og HS kan fritt levere slike produkter inntil 1 uke før eller etter den angitte leveringstiden.
Dersom den avtalte leveringstiden ikke overholdes og forsinkelsen ikke kan tilskrives kjøpers forhold (eller forhold som nevnt i punkt 12), kan kjøper kreve en konvensjonalbot på 0,5 % for hver hele ukes forsinkelse, dog maksimalt 7,5 %, regnet av kjøpesummen (eks mva) for den forsinkede del av leveransen. Har kjøper rett til maksimal konvensjonalbot, kan kjøper gi HS en siste frist på minimum 1 uke til å foreta levering. Dersom denne fristen ikke overholdes av HS, kan kjøper ved skriftlig varsel til HS heve kjøpet for så vidt gjelder den forsinkede del av leveransen. Kjøper kan ikke gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende mot HS i anledning forsinkelse enn krav på konvensjonalbot og heving i henhold til dette (punkt 5).

6) Betalingsbetingelser
Betaling skal skje innen 15 dager fra fakturadato, såfremt ikke annet er avtalt mellom partene (HS og kjøper) på forhånd. Dersom betalingsfristen overskrides, har HS krav på lovens forsinkelsesrente av det utestående beløp. Betaler ikke kjøper til avtalt tid, kan HS innstille oppfyllelsen av sine avtaleforpliktelser inntil betaling skjer. Dette fritar ikke kjøper fra plikten til å foreta betaling, herunder betale lovens forsinkelsesrente.
Dersom kjøper ikke har betalt innen 30 dager etter forfall, kan HS ved skriftlig varsel til kjøper heve avtalen. HS kan i tillegg kreve erstatning av kjøper for lidt tap. Slik erstatning kan likevel ikke overstige avtalt kjøpesum (inkl mva) for den aktuelle leveransen.

7) Sikkerhet for kjøpesummen
HS har salgspant i leverte produkter til sikkerhet for hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, jf panteloven §§ 3-14 til 3-22. Kjøper er før levering forpliktet til å stille ytterligere sikkerhet for riktig betaling, hvis HS forlanger det.

8) Gebyrer og avgifter
Statlige gebyrer og avgifter er innkalkulert i HS sine salgspriser, med mindre dette er spesifisert på egen varelinje.

9) Lagerleie mv
Hvis kjøper ikke kan motta bestilte produkter når HS har rett til å foreta levering (jf punkt 5), forbeholder HS seg retten til å fakturere lagerleie eller tilsvarende kostnader for ivaretakelse av produktene frem til kjøper kan motta levering.

10) Kjøpers reklamasjonsplikt
Kjøper skal reklamere skriftlig til HS over mangler ved de leverte produkter uten ugrunnet opphold og senest innen 10 arbeidsdager etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Dette gjelder også ved transportskader. Dersom kjøper ikke reklamerer skriftlig innen nevnte frist, taper kjøper enhver rett til å fremsette krav basert på de aktuelle mangler. Kjøper taper under enhver omstendighet rett til å fremsette krav basert på mangler ved leverte produkter dersom kjøper ikke reklamerer skriftlig til HS innen to år etter levering. Denne absolutte reklamasjonsfristen på to år gjelder likevel ikke dersom HS ved garanti i den aktuelle avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.

11) Ansvar for mangler / Bruk / Returrett
HS er forpliktet til å avhjelpe mangler som forelå på leveringstidspunktet og som kjøper reklamerer over innen de frister som følger (punkt 10). HS avgjør om avhjelp skal skje i form av utbedring eller omlevering. Kjøpers rett til avhjelp forutsetter at eventuelle garantifrister er overholdt, og videre at brukeren av det aktuelle produktet har fulgt alle instruksjoner i bruksanvisning nøye og har unngått handlinger eller bruksmåter som er beskrevet som ikke tilrådelig, eller som det i bruksanvisning advares mot. HS sin plikt til å avhjelpe gjelder således ikke dersom en feil eller skade er forårsaket av uriktig bruk og /eller dårlig vedlikehold, eller dersom endringer/reparasjoner er gjort på produktet av personer som ikke er autorisert av HS. Plikten til å avhjelpe gjelder heller ikke produkter eller produktdeler som slites naturlig eller som ellers kan betraktes som forbruksdeler.
Dersom kjøper har reklamert over mangler og det viser seg ikke å foreligge noen mangel som HS er ansvarlig for, har HS rett til kompensasjon fra kjøper for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har påført HS.

HS har intet ansvar for mangler utover plikten til å avhjelpe i medhold av dette (punkt 11). HS er således under ingen omstendighet ansvarlig for direkte eller indirekte tap som mangelen måtte forårsake, herunder driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap. Såfremt HS skriftlig ved ordresetting av kjøper informerer om produktenes egenskaper / godkjenninger / spesifikasjoner, og således også mangel på disse, herunder lagring / oppbevaring og bruk frafaller HS sin ansvarsrett.

Kjøper har under ingen omstendigheter rett til retur av varer/produkter i brukt eller ubrukt stand, såfremt øvrige vilkår er oppfylt eller det påviselig er vesentlige mangler ved varen/produktet som ikke HS kan reparere/erstatte innen rimelig tid.

12) Leveringshindringer / force majeure
HS er uten ansvar for manglende oppfyllelse av avtalte forpliktelser i den utstrekning avtalt oppfyllelse hindres eller i urimelig grad vanskeliggjøres av forhold utenfor HS sin kontroll. Dette gjelder f.eks. krig, mobilisering, terrorhandlinger, rekvirering, beslagleggelse, vesentlige endringer i valutamarkedet, eksport- eller importforbud, arbeidskonflikter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmidler, brann og fabrikkuhell samt mangler ved leveranse fra underleverandør, eller forsinkelser av slike leveranser, som følge av omstendigheter omhandlet i dette avsnitt.
Dersom HS sin oppfyllelse av avtalte forpliktelser hindres eller i urimelig grad vanskeliggjøres i mer enn 90 dager som følge av forhold omtalt i forrige avsnitt, kan hver av partene heve avtalen for så vidt gjelder den/de berørte leveranse(r).
Så fremt HS ønsker å påberope noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må HS uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig om dette.

13) Tvister. Lovvalg
Enhver tvist mellom kjøper og HS knyttet til disse salgs- og leveringsbetingelser, herunder avtaler inngått i tilknyHSing til dem, skal forsøkes løst ved forhandlinger. I den forbindelse er partene enige om i rimelig utstrekning å gjennomføre mekling i henhold til Den Norske Advokatforenings regler om advokatmekling. Meklingsmannen skal oppnevnes av partene i fellesskap, eller dersom partene ikke blir enige, av Generalsekretæren i Den Norske Advokatforening. Dersom slik mekling ikke fører frem, skal tvisten løses etter norsk rett ved ordinær domstolsbehandling med Drammen Tingrett som verneting.

Heat Supply AS, 2018